Inaugural Polonia (PAQ) Perpetual Fund.

Dear Members,

Please see below a message which was sent to the heads of all Polish organisations in Brisbane today inviting applications for grants from the Polonia (PAQ) Perpetual Fund.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się wiadomość, która została wysłana do szefów wszystkich organizacji polonijnych w Brisbane, zapraszając do składania wniosków o dotacje z Funduszu Wieczystego Polonia (PAQ).

Kind regards – Pozdrawiam serdecznie

Stan Macionis

President

ENGLISH VERSION – PO POLSKU, PONIZEJ

Dear All,

Please be advised of the approaching deadline for submitting applications for the inaugural FINANCIAL SUBSIDIES [grants] from the Polonia (PAQ) Perpetual Fund.

Grant round opens 17 May 2024 and closes 21 June 2024.

Donations will be awarded only to Polish cultural and community organisations in Queensland.

Donations will be available for the following purposes and activities:

 • promote and encourage the education of the Polish language and culture in Queensland;
 • aid the organisation of Polish youth development in Queensland;
 • support the activities of Polish guides and scouts in Queensland;
 • raise awareness of Poland, its culture, history and current position in Queensland society by promoting Polish literature, music and all other forms of Polish arts;
 • support activities promoting Polish achievements and heritage via scientific, educational, publishing, exhibiting and cultural undertakings;
 • raise awareness of the contribution of Polish migrants to Queensland community;
 • support the documentation of the Polish community heritage and achievements in Queensland, including its conservation and preservation;
 • assist members in social difficulties;
 • assist Polish charitable bodies.

Donations may not be used for political activity, profit-making ventures, or to pay off debts, loans, acquire land, build and renovate or subsidize other foundations.

The Polonia (PAQ) Perpetual Fund is managed by the Management Committee of ‘Polonia’ the Polish Association of Queensland Incorporated, which will be the final decision-making body for the grant and distribution of donations. An Advisory Committee, chaired by the Secretary of the Association and including representatives from the Polish community in Queensland, will be appointed by the Management Committee to assess grant applications in the first instance and provide advice to the Management Committee on the relative merit of applications.

The Polonia (PAQ) Perpetual Fund is made up of funds from the sale of the ‘Zakopane’ camping ground in 2023.

The funds available for distribution are limited. The Management Committee reserves the right not to accept a funding application or only partially fund the summitted proposals.

Funding applications must be typed, not handwritten and submitted by email to s[email protected]. Applications are required to address the headings of (i) Organisation Details, including registration and ABN, if applicable, (ii) Organisation Overview, (iii) Proposal/Project details, (iv) Grant amount being sought, and (v) Referee/s and have a maximum limit of 1000 words.  

Additional information can be obtained from the Secretary on email: [email protected]

Warm regards

Stan Macionis

President

May 2024


PO POLSKU

Szanowni Państwo,

Informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o inauguracyjne DOTACJE FINANSOWE [granty] z Funduszu Wieczystego Polonia (PAQ).

Runda grantów rozpoczyna się 17 maja 2024 r. i kończy 21 czerwca 2024 r.

Darowizny będą przyznawane wyłącznie polskim organizacjom kulturalnym i społecznym w Queensland.

Darowizny będą przyznane na następujące cele i działania:

 • propagowanie i zachęcanie do oświaty języka i kultury polskiej w Queensland;
 • pomoc w organizacji rozwoju polskiej młodzieży w Queensland;
 • wspieranie działalności polskich harcerek oraz harcerzy w Queensland;
 • wspieranie działań promujących polskich osiągnięć i dziedzictwa poprzez działalność naukową, przedsięwzięcia edukacyjne, wydawnicze, wystawiennicze i kulturalne;
 • podnoszenie świadomości na temat Polski, jej kultury, historii i aktualnej pozycji w Queensland poprzez promocję polskiej literatury, muzyki i wszelkich innych form sztuki polskiej;
 • podnoszenie świadomości na temat wkładu polskich migrantów w społeczność Queensland;
 • wspieranie dokumentacji dziedzictwa polonijnego oraz osiągnięcia w Queensland, w tym jego ochrony i zachowaniu;
 • pomoc członkom w trudnościach społecznych;
 • pomoc polskim instytucjom charytatywnym.

Darowizny nie mogą być wykorzystywane na działalność polityczną, przedsięwzięcia nastawione na zysk, spłatę długów, pożyczek, nabywanie gruntów, budowę i remont lub subsydiowanie innych fundacji.

Fundusz Wieczysty Polonia (PAQ) jest zarządzany przez Zarząd Stowarzyszenia Polaków w Queensland “Polonia” Incorporated, który będzie ostatecznym organem decyzyjnym w zakresie przyznawania i dystrybucji darowizn.  Zarząd powoła Komitet Doradczy, któremu przewodniczyć będzie Sekretarz Stowarzyszenia i w skład, którego wejdą przedstawiciele Polonii w Queensland, w celu oceny wniosków o dotacje w pierwszej kolejności i doradzania Zarządowi w sprawie względnej wartości merytorycznej wniosków.

Fundusz Wieczysty Polonia (PAQ) składa się ze środków pochodzących ze sprzedaży posesji “Zakopanego” w 2023 roku.

Fundusze dostępne do dystrybucji są ograniczone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o finansowanie lub częściowego sfinansowania składanych wniosków.

Wnioski o dofinansowanie muszą być napisane na maszynie, a nie odręcznie i przesłane pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. We wnioskach należy podać następujące rubryki: (i) Dane organizacji, w tym dane rejestracyjne i numer ABN, jeśli dotyczy, (ii) Przegląd organizacji, (iii) szczegóły wniosku/projektu, (iv) Wnioskowana kwota dotacje, o którą się ubiega, oraz (v) Recenzenci oraz maksymalny limit 1000 słów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza na adres: [email protected]

Serdeczne pozdrowienia,

Stan Macionis

Prezes

Maj 2024

Shopping Cart
Scroll to Top